Багш нарт зориулсан "Оюутны хөгжил, төлөвшилд багшийн оролцоо" сэдэвт сургалт, семинарын хөтөлбөр