"Их сургуулийн сургалтад сургалтын идэвхтэй аргуудыг хэрэглэх нь" сэдэвт сургалт болно